Veelgestelde vragen

HB-Atelier-online_Ouders

Veelgestelde vragen

Wie is waarvoor verantwoordelijk?

  • Het eerste aanspreekpunt is de leerkracht van uw kind. Deze is verantwoordelijk voor de basisondersteuning in de groep. Dat wil zeggen dat de leerkracht het onderwijs in de groep vormgeeft, afgestemd op de onderwijsbehoeften van de groep.
  • De intern begeleider of hoogbegaafdheidsspecialist binnen de school is degene die betrokken wordt als het aanbod dat in de groep geboden wordt niet toereikend is. Dan zijn volgende stappen nodig, zoals onderzoek doen en de onderwijsbehoeften verder in kaart brengen. Als de intern begeleider meer ondersteuning nodig wenst, kan hij of zij bij de trajectbegeleider Passend onderwijs van het schoolbestuur terecht of bij de ondersteuningsspecialist vanuit het samenwerkingsverband.
  • Een ondersteuningsspecialist ondersteunt een school bij het formuleren van gestelde doelen en het vormgeven van een passend onderwijsaanbod.
  • De school is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijsaanbod.

Ik denk dat mijn kind extra uitdaging nodig heeft, bij wie kan ik terecht?

Het eerste aanspreekpunt op school is de leerkracht van uw kind. Hij of zij is degene die in de groep met uw kind werkt en daar het onderwijsaanbod kan aanpassen. De leerkracht kan (samen met u) met de intern begeleider uitzoeken welke uitdaging passend is en voor welke ontwikkelingsgebieden uitdaging nodig en mogelijk is.

Wat hoort een basisschool te bieden op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid?

Als u concreet wilt weten wat een school kan bieden voor meer- en hoogbegaafde kinderen, kunt u dit vragen aan de intern begeleider of directeur van de school.

Op de website van het samenwerkingsverband, bij het Steunpunt meer- en hoogbegaafdheid, staan:

  • het handboek en de factsheet basisondersteuning: hierin wordt geadviseerd hoe scholen de basisondersteuning op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid vorm kunnen geven.
  • het handboek en de factsheet plusklassen: hierin wordt geadviseerd hoe scholen/schoolbesturen de lichte ondersteuning in de vorm van plusklassen vorm kunnen geven.

Wat doet het samenwerkingsverband voor meer- en hoogbegaafde kinderen?

  • Het samenwerkingsverband heeft een Steunpunt meer- en hoogbegaafdheid. Dit steunpunt is geen fysieke plek, maar een combinatie van kennis/ documenten en professionals. Het steunpunt biedt informatie over het beleid en het onderwijsaanbod in de scholen en bovenschools. Scholen en ouders kunnen hier terecht met vragen.
  • Daarnaast werken er bij het samenwerkingsverband ondersteuningsspecialisten met expertise op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid. Zij kunnen scholen ondersteunen bij hulpvragen, op individueel niveau, groepsniveau en ook op schoolniveau.
  • Het samenwerkingsverband heeft het HB Atelier ontwikkeld. Dit is de werkplaats van het steunpunt meer- en hoogbegaafdheid. In het HB Atelier delen we kennis, inspireren we elkaar en creëren tools die ons en de kinderen verder helpen. De MindXperience en de Challenge zijn daar voorbeelden van.

Moet mijn kind getest worden op hoogbegaafdheid?

  • Het is belangrijk dat de school de onderwijsbehoeften van uw kind in beeld krijgt. De school weet wat uw kind nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen en te kunnen leren. Daar kan een intelligentieonderzoek of een breder onderzoek helpend bij zijn. Intelligentie alleen zegt lang niet alles over een eventuele hoogbegaafdheid van uw kind. Soms wordt voor deelname aan een voorziening als plusklas of ander verrijkingsaanbod een intelligentieonderzoek gevraagd. U kunt dit het beste bespreken met de intern begeleider van de school.